Algemene voorwaarden van URBAN YOGIS

Algemene Voorwaarden van URBAN YOGIS

URBAN YOGIS is gevestigd aan de Hurksestraat 19, 5652 AH te Eindhoven en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 74217097.

Artikel 1 – Toepasselijkheid en geldigheid

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen, workshops en trainingen gegeven bij en/of door URBAN YOGIS.
1.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door URBAN YOGIS.
1.3 Door deelname aan een les, workshop of training verklaart de student of deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden.
1.4 URBAN YOGIS kan deze Algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is te allen tijde op te vragen bij URBAN YOGIS of in te zien op de website www.urbanyogis.nl/algemenevoorwaarden.

Artikel 2 – De overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door online inschrijving via www.momoyoga.nl/URBANYOGIS.
2.2 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 – Abonnementen

3.1 De deelnemer sluit een maandelijks abonnement af of koopt een losse les waarmee hij/zij kan deelnemen aan de yogalessen en dient deze te boeken via www.momoyoga.nl/URBANYOGIS. Privélessen zijn beschikbaar op aanvraag.
3.2 Een abonnement komt tot stand op het moment dat URBAN YOGIS het verschuldigde lidmaatschapsgeld/maandbedrag van de student heeft ontvangen.
3.3 Een yoga-abonnement van URBAN YOGIS is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.4 De beschikbare abonnementen en lessen zijn te vinden op de website www.urbanyogis.nl.
3.5 Een student mag éénmalig gebruik maken van een proefles per yogasoort.
3.6 De student kan een geldend abonnement altijd beëindigen. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Het abonnement moet vóór de eerste van die volle kalendermaand worden opgezegd. Er vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.
3.7 Indien een student, na beëindiging van een abonnement, binnen 4 maanden opnieuw een abonnement wil aangaan, zal voor de herinschrijving een bedrag van € 25 in rekening worden gebracht.

Artikel 4 – Strippenkaart

4.1 Een strippenkaart kan worden gekocht door de student via www.momoyoga.nl/URBANYOGIS.
4.2 Na betaling geeft de strippenkaart recht op het volgen van 8 yogalessen binnen de periode van 4 maanden.
4.3 Een strippenkaart is 4 maanden geldig. Lessen die niet binnen de geldigheidsperiode zijn opgemaakt, komen te vervallen. Deze lessen zijn niet in te halen en er vindt geen restitutie plaats.
4.4 Een strippenkaart van URBAN YOGIS is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 5 – Betaling en Prijswijziging

5.1 Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen is er een betalingsverplichting tot wederopzegging.
5.2 Een abonnement, strippenkaart, losse les of privéles moet vooraf aan de les betaald worden. Betaling dient te geschieden via iDeal of bankoverschrijving op rekeningnummer: NL02RABO0322713102 t.n.v. URBAN YOGIS.
5.3 De geldende prijzen voor abonnementen, strippenkaarten, losse lessen en privélessen staan altijd op de website www.urbanyogis.nl. URBAN YOGIS behoudt zich het recht de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen.
5.4 Indien de student een lidmaatschap afsluit wordt naar rato het maandbedrag van de lopende maand in rekening gebracht.
5.5 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden voldaan, kan de student geen les meer reserveren.
5.6 De student blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd ook nadat het lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.

Artikel 6 – Reserveren en Annuleren van lessen

6.1 Voor de lessen bij URBAN YOGIS moet vooraf een reservering worden gemaakt via e-mail info@urbanyogis.nl of www.momoyoga.nl/URBANYOGIS.
6.2 De reservering dient gemaakt te worden bij zowel een losse (proef)les, inwisseling strippenkaart, als bij vaste, wekelijks terugkerende les.
6.3 De gereserveerde les kan kosteloos tot 4 uur voor de aanvang van de les geannuleerd worden. De annulering kan worden doorgegeven via e-mail info@urbanyogis.nl of via www.momoyoga.nl/URBANYOGIS.
6.4 Annuleringen die korter dan 4 uur voor aanvang van de les gedaan worden zullen volledig in rekening worden gebracht.

Artikel 7 – Deelname, betaling en annulering van een workshop

7.1 Een deelnemer kan aan een workshop deelnemen nadat URBAN YOGIS het volledige bedrag voor deelname aan de workshop heeft ontvangen via bankoverschrijving op rekeningnummer: NL02RABO0322713102 t.n.v. URBAN YOGIS.
7.2 URBAN YOGIS behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren door overmacht of te weinig inschrijvingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitutioneerd worden aan de deelnemer.
7.3 Tot 3 weken voor de geplande workshop kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@urbanyogis.nl.
7.4 Tot 1 week voor de geplande workshop kan de deelnemer zijn inschrijving per e-mail annuleren, in welk geval 50% van het betaalde inschrijfgeld wordt terugbetaald.
7.5 Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor de geplande workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

Artikel 8 – Lesrooster en lessen

8.1 URBAN YOGIS behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Het geldende lesrooster staat altijd op de website www.urbanyogis.nl.
8.2 URBAN YOGIS behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren bij minder dan 3 ingeschreven deelnemers. Deze les kan in overleg op een ander moment worden ingehaald, er vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.
8.3 URBAN YOGIS behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren door onvoorziene omstandigheden en in geval van ziekte en het niet tijdig vinden van een vervangende docent. Deze les kan in overleg op een ander moment worden ingehaald, er vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 URBAN YOGIS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijke en/of geestelijke schade of gevolgschade door letsel en blessures verband houdende met het volgen van de lessen en/of deelname aan de workshops of trainingen bij, of verzorgd door, URBAN YOGIS.
9.2 Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de student.
9.3 De student is verplicht om blessures, lichamelijk ongemak en zwangerschap altijd voor aanvang van de les te melden bij de docent.
9.4 URBAN YOGIS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan (persoonlijke) eigendommen van student.
9.5 Door URBAN YOGIS verstrekte veiligheidsinstructies dienen door student in acht te worden genomen.
9.6 Student vrijwaart URBAN YOGIS voor aanspraken van derden. Student zal personeelsleden van URBAN YOGIS, door URBAN YOGIS ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 10 – Vakantie en Feestdagen

10.1 URBAN YOGIS is gesloten op nationale feestdagen en ten tijde van vakanties. De data staan vermeld op de website www.urbanyogis.nl.
10.2 In het maandbedrag is reeds rekening gehouden met de perioden waarin URBAN YOGIS gesloten is.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

11.1 URBAN YOGIS verzamelt persoonsgegevens van de studenten en deelnemers voor het bijhouden van haar bestand en voor de administratie. URBAN YOGIS gaat zorgvuldig met deze gegevens om en houdt zich hierbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
11.2 URBAN YOGIS gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om de studenten en deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van URBAN YOGIS en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de student geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van URBAN YOGIS, kan dat per e-mail worden gemeld. De student en deelnemer is er van op de hoogte dat hij/zij in dat geval niet geïnformeerd wordt over nieuwe of gewijzigde diensten en producten van URBAN YOGIS.
11.3 URBAN YOGIS geeft de persoonsgegevens van studenten nooit door aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de student.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen beslechting

12.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een lidmaatschap, workshop of training, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij URBAN YOGIS zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Eindhoven. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.